Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2023

 

FEBRUÁR 2023

10.02.2023          Komunálny odpad + Papier a tetrapak

14.02.2023          Plasty

24.02.2023          Komunálny odpad

28.02.2023          Elektro, Kovové obaly

 

 

 

MAREC 2023

 

10.03.2023           Komunálny odpad 

16.03.2023           Zmiešané plasty

17.03.2023           Sklo

24.03.2023          Komunálny odpad

29.03.2023           Jedlé oleje a tuky  /olej priniesť deň vopred v uzatvorenej fľaši na obecný úrad /

 

 

APRÍL 2023 

07.04.2023           Komunálny odpad

13.04.2023           Nebezpečný odpad    / odovzdať zamestnancovi OcÚ/

18.04.2023           Zmiešané plasty

19.04.2023           Papier a tetrepak  /tetrapak sa zbiera do samostatného vreca !!! /

21.04.2023           Komunálny odpad

 

 

J 2023

05.05.2023           Komunálny odpad 

17.05.2023           Zmiešané plasty

18.05.2023           Sklo

19.05.2023           Komunálny odpad

29.05.2023           Jedlé oleje a tuky  /olej priniesť deň vopred v uzatvorenej fľaši na obecný úrad /

 

 

JÚN 2023

02.06.2023           Komunálny odpad

15.06.2023           Zmiešané plasty

15.06.2023           Papier a tetrapak  /tetrapak sa zbiera do samostatného vreca !!! /

16.06.2023           Komunálny odpad

30.06.2023           Komunálny odpad

 

 

JÚL 2023

14.07.2023           Komunálny odpad

14.07.2023           Zmiešané plasty

17.07.2023           Sklo

26.07.2023           Jedlé oleje a tuky  /olej priniesť deň vopred v uzatvorenej fľaši na obecný úrad /

28.07.2023           Komunálny odpad

 

 

AUGUST 2023

11.08.2023           Komunálny odpad

14.08.2023           Zmiešané plasty 

18.08.2023           Papier a tetrapak /tetrapak sa zbiera do samostatného vreca !!! /

25.08.2023           Komunálny odpad

28.08.2023           Elektro 

 

 

SEPTEMBER 2023

08.09.2023           Komunálny odpad

13.09.2023           Zmiešané plasty

22.09.2023           Komunálny odpad

26.09.2023           Jedlé oleje a tuky  /olej priniesť deň vopred v uzatvorenej fľaši na obecný úrad /

29.09.2023           Sklo

 

OKTÓBER 2023

06.10.2023           Komunálny odpad

10.10.2023           Nebezpečný odpad   /odovzdať zamestnancovi OcÚ/

12.10.2023           Zmiešané plasty

20.10.2023           Komunálny odpad

23.10.2023           Papier a tetrapak   /tetrapak sa zbiera do samostatného vreca !!! /

 

NOVEMBER 2023

03.11.2023           Komunálny odpad

13.11.2023           Zmiešané plasty

17.11.2023           Komunálny odpad

22.11.2023           Oleje a jedlé tuky  /olej priniesť deň vopred v uzatvorenej fľaši na obecný úrad /

 

 

DECEMBER 2023

01.12.2023           Komunálny odpad

11.12.2023           Zmiešané plasty

15.12.2023           Komunálny odpad

21.12.2023           Sklo

29.12.2023           Komunálny odpad


 

 

 


Zoznam aktualít

PHSR Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030 - správa o hodnotení
Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu PSK sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR. Viac informácií v priloženom liste.
POZVÁNKA - Festival tradičnej ľudovej kultúry
Pozývame Vás na Festival tradičnej ľudovej kultúry v obci Stročín, ktorý sa bude konať 05. augusta o 14:00 hod. v kultúrnom areáli obce Stročín. Tešíme sa na Vás :)
VOĽBY do Národnej rady SR - 30.09.2023
Utvorenie volebného okrsku, vymenovanie zapisovateľa, adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacích lístkov a delegovanie členov do OVK
Verejná vyhláška
Verejná vyhláška o zvolaní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v spoločnom poľovnom revíri "SKALA"
Ochrana lesov pred požiarmi
Ziadame občanov, aby nezakladali oheň v prírode. Ďakujeme. Viac sa dočítate po rozkliknutí.
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania
Výzva na vykonanie výrubu stromov v ochr. pásme VVN formou verejnej vyhlášky
Výzva na vykonanie výrubu stromov v ochrannom pásme VVN formou verejnej vyhlášky
Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2022
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2023
NÁVRH rozpočtu obce Stročín na rok 2023
Výsledky komunálnych volieb v obci Stročín
Propagácia projektu - Oplotenie a revitalizácia cintorína
Informácia o možnosti využitia bezplatného poradenstva
Obec Stročín je zapojená do národného projektu "Podpora zamestnanosti"
Informácia o podporenom projekte z MŠVaV SR - "Múdre hranie 2"
Chceme Vás informovať, že obecný úrad Stročín zapojil do projektu „Múdre hranie 2“ aj našu Materskú školu. Sme veľmi vďační, že na základe našej žiadosti sme získali finančné prostriedky v celkovej výške 450 € na podporu vybavenosti MŠ. Za poskytnuté finančné prostriedky budú nakúpené knihy, didaktické pomôcky k rôznym edukačným aktivitám: dramatické, výtvarné, matematické, gramatické, logopedické, vedomostné, hudobné, športové pomôcky, ako aj pomôcky na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. V roku 2021 podporilo ministerstvo celkovo 1764 materských škôl v rozvojových projektoch „Múdre hranie“ a „Múdre hranie 2“ v celkovej sume 1 250 000,-€
Opatrenia podľa COVID semaforu
Od pondelka 18.10.2021 je okres Svidník, teda aj naša obec v NAJPRÍSNEJŠEJ čiernej farbe podľa COVID automatu. Preto Vám poskytujeme zoznam sprísnených opatrení, ktoré treba dodržiavať aj na území našej obce. Prosíme občanov, aby dodržiavali protipandemické opatrenia a dodržiavali nariadenú karanténu.
Informácia o podporenom projekte z PSK - Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín
FINANČNÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA PODVODNÝ MAIL
Verejná vyhláška - úprava VVN, VN vedení
VSD, a.s. oboznamuje vlastníkov a užívateľov nehnuteľností že pripravuje realizáciu stavby " Úprava VVN, VN vedení č. 6751, 6851 a V518" a zároveň oboznamuje vlastníkov so vstupom na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Keďže v rámci predmetnej stavby je dotknutý veľký počet vlastníkov pozemkov, oznámenie sa vykoná verejnou vyhláškou: http://obecstrocin.sk/files/2021-03-09-101343-ozn__menie__vyhl____ka.pdf
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Informácia o podporenom projekte z PSK
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany