Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi

Stop požiarom!


      Požiare v  prírode patria medzi mimoriadne škodlivé činitele, ktoré poškodzujú všetky zložky prírodného prostredia, a to tak biotop, ako aj rastlinnú a živočíšnu zložku. Vznikajú veľké materiálne škody, ba dokonca sú ohrozené aj ľudské životy.


      Jar je tu! Zvyšuje sa aktivita občanov v prírodnom prostredí a s ňou aj riziko vzniku požiarov. Preto apelujeme na Vás občania, aby ste v tomto období dodržiavali právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi, t.j. konali tak aby nedošlo k vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom, dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.


      Zákon o ochrane pred požiarmi nám zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.


      V tejto súvislosti vyplývajú aj povinnosti pre OR HaZZ vo Svidníku , ktoré vo svojej pôsobnosti (Okres Svidník a Okres Stropkov) bude vykonávať monitorovaciu a kontrolnú činnosť najmä v popoludňajších hodinách a počas víkendových dní so zameraním na porušovanie právnych predpisov.


      Právna úprava pamätá aj na tých, ktorí povinnosti vyplývajúce im zo zákona o ochrane pred požiarmi nerešpektujú, pričom za porušenie týchto povinnosti bude právnickým osobám a fyzickej osobe – podnikateľovi uložená pokuta až do výšky 16.596,-€ a fyzickej osobe (občanovi) do výšky 331,-€.

   

  Vážení občania, veríme že svojím rozvážnym a uvedomelým konaním prispejete k eliminácii vzniku požiarov a k ochrane materiálnych a prírodných hodnôt ako aj životného prostredia.

     OR HaZZ Svidník, Oddelenie požiarnej prevencie

                                                                                                          

                                                                                                                  Chráňme si, čo máme!

        Požiare patria medzi živly, ktoré každoročne ochudobňujú našu spoločnosť, teda i nás všetkých o veľké materiálne hodnoty a ľudské životy a to zvlášť v jarnom období a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v období dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré pretrváva v ostatnom období.

        Z poznatkov získaných pri výkone štátneho požiarneho dozoru, v tomto období je potrebné dodržiavať právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi, t.j. konať tak aby nedošlo k vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom, dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

         Z tohto vyplýva prísny zákaz fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, spaľovať horľavé látky, zvlášť v lesných porastoch a na poľnohospodárskych plochách, zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

        Preto apelujeme na vlastníkov, správcov a užívateľov lesných pozemkov, ako aj na  poľnohospodárov, turistov a občanov aby zvážili svoje konanie pri návšteve  lesných porastov a vykonávaní prác v prírode v jarnom období. Svojím rozvážnym konaním prispejete k ochrane materiálnych  a prírodných hodnôt ako aj životného prostredia.

 

     OR HaZZ Svidník, Oddelenie požiarnej prevencie

                                                                                               

                                                                                                          

Zoznam aktualít

Zájazd na kúpalisko do Sárospataku
Dňa 13.júla 2024. V prípade záujmu sa je potrebné nahlásiť prosím v potravinách u p. Nemcovej alebo na obecnom úrade. Max. počet je 50 osôb.
Oznámenie o prerušení el. energie v našej obci
Oznamujeme, že v obci Stročín bude odstávka elektrickej energie z dôvodu rekonštrukcie nízkonapäťového vedenia v dňoch 24. júna od 06:30 hod. - 17:30 hod.; dňa 25. júna od 06:60 hod. do 17:30 hod.; dňa 01. júla od 07:10 hod. do 17:30 hod.; 02. júla od 07:10 hod. do 17:30 hod. a 03.júla 2024 od 7:10 do 17:30 hod. 09.júla od 07:10 hod. do 17:30 hod.; dňa 10.júla od 07:10 do 17:30 hod Prikladáme oznámenia z VSD a zoznamy dotknutých odberných miest.
Ako postupovať v prípade zemetrasenia
VOĽBY do Európskeho parlamentu 2024
Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 08. júna 2024. Zápisnica z volieb je zverejnená v sekcii DOKUMENTY pod názvom Voľby do Európskeho parlamentu 2024.
Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK
Informujeme občanov, že na webovom sídle MŽP SR je zverejnená Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility PSK", do ktorého môžete nahliadnuť aj vy občania. Všetky ďalšie informácie nájdete v priloženom liste.
VOĽBY PREZIDENTA SR v roku 2024
Voľby prezidenta SR sa budú konať 23. marca 2024. V prílohe nájdete Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb a informáciu pre voliča. VŠETKY dokumenty a dôležité informácie týkajúce sa volieb nájdete aj v sekcii DOKUKEMENTY pod názvom VOĽBY PREZIDENTA SR 2024 Tam nájdete aj zverejnenú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK, vymenovanie zapisovateľa a pod.
Propagácia projektu - Festival tradičnej ľudovej kultúry
Projekt Festival tradičnej ľudovej kultúry v obci Stročín finančne podporil Prešovský samosprávny kraj.
PHSR Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030 - správa o hodnotení
Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu PSK sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR. Viac informácií v priloženom liste.
Verejná vyhláška
Verejná vyhláška o zvolaní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v spoločnom poľovnom revíri "SKALA"
Ochrana lesov pred požiarmi
Ziadame občanov, aby nezakladali oheň v prírode. Ďakujeme. Viac sa dočítate po rozkliknutí.
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania
Výzva na vykonanie výrubu stromov v ochr. pásme VVN formou verejnej vyhlášky
Výzva na vykonanie výrubu stromov v ochrannom pásme VVN formou verejnej vyhlášky
Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2022
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2024
NÁVRH rozpočtu obce Stročín na rok 2023
Výsledky komunálnych volieb v obci Stročín
Propagácia projektu - Oplotenie a revitalizácia cintorína
Informácia o možnosti využitia bezplatného poradenstva
Obec Stročín je zapojená do národného projektu "Podpora zamestnanosti"
Informácia o podporenom projekte z MŠVaV SR - "Múdre hranie 2"
Chceme Vás informovať, že obecný úrad Stročín zapojil do projektu „Múdre hranie 2“ aj našu Materskú školu. Sme veľmi vďační, že na základe našej žiadosti sme získali finančné prostriedky v celkovej výške 450 € na podporu vybavenosti MŠ. Za poskytnuté finančné prostriedky budú nakúpené knihy, didaktické pomôcky k rôznym edukačným aktivitám: dramatické, výtvarné, matematické, gramatické, logopedické, vedomostné, hudobné, športové pomôcky, ako aj pomôcky na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. V roku 2021 podporilo ministerstvo celkovo 1764 materských škôl v rozvojových projektoch „Múdre hranie“ a „Múdre hranie 2“ v celkovej sume 1 250 000,-€
Opatrenia podľa COVID semaforu
Od pondelka 18.10.2021 je okres Svidník, teda aj naša obec v NAJPRÍSNEJŠEJ čiernej farbe podľa COVID automatu. Preto Vám poskytujeme zoznam sprísnených opatrení, ktoré treba dodržiavať aj na území našej obce. Prosíme občanov, aby dodržiavali protipandemické opatrenia a dodržiavali nariadenú karanténu.
Informácia o podporenom projekte z PSK - Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín
FINANČNÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA PODVODNÝ MAIL
Verejná vyhláška - úprava VVN, VN vedení
VSD, a.s. oboznamuje vlastníkov a užívateľov nehnuteľností že pripravuje realizáciu stavby " Úprava VVN, VN vedení č. 6751, 6851 a V518" a zároveň oboznamuje vlastníkov so vstupom na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Keďže v rámci predmetnej stavby je dotknutý veľký počet vlastníkov pozemkov, oznámenie sa vykoná verejnou vyhláškou: http://obecstrocin.sk/files/2021-03-09-101343-ozn__menie__vyhl____ka.pdf
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Informácia o podporenom projekte z PSK
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov