Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Informácia o podporenom projekte z PSK

 Obec  STROČÍN,  089 01 SVIDNÍK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                          

Správa o  realizácii projektu


„Nákup materiálno-technického vybavenia

 na futbalové ihrisko“


 

Na základe Zmluvy č. 595/2020/DPR o poskytnutí dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenie Prešovského kraja VZN č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK, obec Stročín zrealizovala projekt s názvom:

 

„Nákup materiálno-technického vybavenia

 na futbalové ihrisko“

 

Projekt bol zrealizovaný v mesiaci august 2020.

 

Realizáciou projektu došlo k zakúpeniu dvoch nových parkových kosačiek, ktoré budú používané výlučne na udržiavanie futbalového ihriska a jeho okolia v obci Stročín. Realizáciou projektu sme docielili zvýšenie materiálno-technického vybavenia športového klubu v obci a zvýšila sa úroveň starostlivosti o trávnik, ktorý je dôležitou súčasťou pre dobré športové výkony klubu, ale je tiež miestom, koré s veľkou obľubou využívajú obyvatelia obce pre trávenie voľného času.

 

 

„Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“

Zoznam aktualít

Informácie pre voliča - Referendum 2023
R O Z H O D N U T I E prezidentky SR o vyhlásení referenda 2023
Vymenovanie zapisovateľa OVK - Referendum 2023
Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK - REFERENDUM 2023
E-mailová adresa : strocin@pobox.sk Adresa na listinné doručenie: Obec Stročín, Stročín 15, 089 01 Svidník. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie musí byť doručené do 24. novembra 2022
Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti - REFERENDUM 2023
Zverejnenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou - REFERENDUM 2023
- písomne v listinnej forme na adresu Obec Stročín, Stročín 15, 089 01 Svidník tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 02. 12. 2022) Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada; - elektronicky - e-mailom na emailovú stránku: strocin@pobox.sk
NÁVRH rozpočtu obce Stročín na rok 2023
Výsledky komunálnych volieb v obci Stročín
Propagácia projektu - Oplotenie a revitalizácia cintorína
Informácia o možnosti využitia bezplatného poradenstva
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2022
V PIATOK 19. augusta je v obci zber PAPIERA
Obec Stročín je zapojená do národného projektu "Podpora zamestnanosti"
Informácia o podporenom projekte z MŠVaV SR - "Múdre hranie 2"
Chceme Vás informovať, že obecný úrad Stročín zapojil do projektu „Múdre hranie 2“ aj našu Materskú školu. Sme veľmi vďační, že na základe našej žiadosti sme získali finančné prostriedky v celkovej výške 450 € na podporu vybavenosti MŠ. Za poskytnuté finančné prostriedky budú nakúpené knihy, didaktické pomôcky k rôznym edukačným aktivitám: dramatické, výtvarné, matematické, gramatické, logopedické, vedomostné, hudobné, športové pomôcky, ako aj pomôcky na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. V roku 2021 podporilo ministerstvo celkovo 1764 materských škôl v rozvojových projektoch „Múdre hranie“ a „Múdre hranie 2“ v celkovej sume 1 250 000,-€
Opatrenia podľa COVID semaforu
Od pondelka 18.10.2021 je okres Svidník, teda aj naša obec v NAJPRÍSNEJŠEJ čiernej farbe podľa COVID automatu. Preto Vám poskytujeme zoznam sprísnených opatrení, ktoré treba dodržiavať aj na území našej obce. Prosíme občanov, aby dodržiavali protipandemické opatrenia a dodržiavali nariadenú karanténu.
Informácia o podporenom projekte z PSK - Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín
FINANČNÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA PODVODNÝ MAIL
Verejná vyhláška - úprava VVN, VN vedení
VSD, a.s. oboznamuje vlastníkov a užívateľov nehnuteľností že pripravuje realizáciu stavby " Úprava VVN, VN vedení č. 6751, 6851 a V518" a zároveň oboznamuje vlastníkov so vstupom na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Keďže v rámci predmetnej stavby je dotknutý veľký počet vlastníkov pozemkov, oznámenie sa vykoná verejnou vyhláškou: http://obecstrocin.sk/files/2021-03-09-101343-ozn__menie__vyhl____ka.pdf
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Informácia o podporenom projekte z PSK
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie