Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Informácia o podporenom projekte z PSK

 Obec  STROČÍN,  089 01 SVIDNÍK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                          

Správa o  realizácii projektu


„Nákup materiálno-technického vybavenia

 na futbalové ihrisko“


 

Na základe Zmluvy č. 595/2020/DPR o poskytnutí dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenie Prešovského kraja VZN č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK, obec Stročín zrealizovala projekt s názvom:

 

„Nákup materiálno-technického vybavenia

 na futbalové ihrisko“

 

Projekt bol zrealizovaný v mesiaci august 2020.

 

Realizáciou projektu došlo k zakúpeniu dvoch nových parkových kosačiek, ktoré budú používané výlučne na udržiavanie futbalového ihriska a jeho okolia v obci Stročín. Realizáciou projektu sme docielili zvýšenie materiálno-technického vybavenia športového klubu v obci a zvýšila sa úroveň starostlivosti o trávnik, ktorý je dôležitou súčasťou pre dobré športové výkony klubu, ale je tiež miestom, koré s veľkou obľubou využívajú obyvatelia obce pre trávenie voľného času.

 

 

„Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“

Zoznam aktualít

Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Súťaž realizovaná PSK pre cestujúcich o hodnotné ceny
Informácia o podporenom projekte z PSK
Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, pripomienok na tvorbu cestovných poriadkov
Opatrenie ÚVZ SR- informácie po príchode z epidemiologicky nebezpečných krajín
Opatrenie ÚVZ SR - informácie ohľadom otvárania hraníc
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
Schôdza PS je zrušená do odvolania !!!
Informácie ohľadom koronavírusu
Harmonogram zberu odpadu na rok 2020
Článok o športovcovi, rodákovi obce p. Jánovi Medviďovi
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Usmernenie k voľbe poštou pre voľby do NRSR 2020
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
!!!VÝZVA na vykonanie výrubu stromov formou verejnej vyhlášky!!!
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
VÝZVA na predloženie cenových ponúk
Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku s názvom "ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE V OBCI STROČÍN" zverejnená 07.02.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie