Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zníženie energetickej náročnosti MŠ - dodatok k zmluve Odb.: Obec Stročín
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: Environmentálny fond
90914.00 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Lumäsko s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na projekt Festival tradičnej ľudovej kultúry Odb.: Obec Stročín
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1500.00 €
Nákup materiálno-technického vybavenia na futbalové ihrisko Odb.: Obec Stročín
Dod.: PSK
700.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019, výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
850.00 €
Rozšírenie a modernizácia obecného úradu Odb.: Obec Stročín
Dod.: H.K.K. mont, s.r.o.
7576.44 €
Výkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Kúpna zmluva na predaj pozemku Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, KE
3870.00 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Stročín" Odb.: Obec Stročín
Dod.: ZPA Křižík
97103.11 €
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov a pod. Odb.: Obec Stročín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Stročín
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Úprava zmluvných práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP Odb.: Obec Stročín
Dod.: PPA
0.00 €
Ternínovaný úver za účelom financovania oprávnených nákladov projektu "Rekonštrukcia šatní športovísk" Odb.: Obec Stročín
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
148720.00 €
Záujmové vzdelávanie detí a mládeže na rok 2020 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stročín
44.00 €
Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
0.00 €
Vykonanie diela - v rozsahu položkového rozpočtu oceneného výkazu-výmer Odb.: Obec Stročín
Dod.: H.K.K. mont, s.r.o.
12918.01 €
Poskytovanie technickej služby - montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov, a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jaco, s.r.o.
1120.00 €
Predmetom je záväzok poskytovateľa poskytnúť kvalifikované dôveryhodné služby v súlade s platnými certifikovanými politikami poskytovateľa Odb.: Obec Stročín
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0.00 €
Článok 1 zmluvy sa mení tak, že v odseku 1.1 bod 1.1.1. sa mení konajúci Spolupracujúceho subjektu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR SR
0.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 Odb.: Obec Stročín
Dod.: POVMART,s.r.o. auditórska spoločnosť
936.00 €
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: ZPA Křižík
191398.64 €
Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: Environmentálny fond
100000.00 €
Poskytovanie rerklamy, prezentácie na webovej stránke www.slovenskadatabaza.sk Odb.: Obec Stročín
Dod.: Databanka firiem,s.r.o.
240.00 €
Bezplatné užívanie hasičského automobilu IVECO CAS 15 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenská republika zastúpená MVSR
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Stročín
Dod.: PSK
800.00 €
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Stročín
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Zmluva o terminovanom úvere na požiarnu zbrojnicu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
26000.00 €
Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach Odb.: Obec Stročín
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR SR
0.00 €
Rekonštrukcia šatní športovísk Odb.: Obec Stročín
Dod.: PPA
148720.00 €
Zámenná zmluva - bezplatná zámena pozemkov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Monika Šotiková
0.00 €
prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
90.00 €
Poskytnutie peňažného daru na liečebné účely Odb.: Pierott, n.o.
Dod.: Obec Stročín
40.00 €
prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
90.00 €
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Stročín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku - zariadenia verejnej kanalizačnej siete v obci Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku - zariadenia verejnej kanalizačnej siete v obci Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o dielo Odb.: Obec Stročín
Dod.: H.K.K. mont, s.r.o.
15000.00 €
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o manažmente VO č. 11/2018 Odb.: Združenie mikroregionu Kaštielik
Dod.: MP Profit PB, s.r.o.
3000.00 €
Odohranie umelec. predstavenia PUĽS Odb.: Obec Stročín
Dod.: PUĽS
1200.00 €
Zabezpečenie právnych služieb Odb.: Obec Stročín
Dod.: JUDr. Michal Harviš - advokát
150.00 €
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi Odb.: Obec Stročín
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Rozšírenie kanalizačnej siete Odb.: Obec Stročín
Dod.: ASARI, s.r.o.
105475.36 €
Poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Dod.: Obec Stročín
44.00 €
Kompostéry Odb.: Združenie mikroregionu Kaštielik
Dod.: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
92976.00 €
Prekládka NN vzdušného vedenia Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Michal Kleban
10980.17 €
Modernizácia sústavy verejného osvetlenia Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOOR Východ, s.r.o.
65214.00 €
Rekonštrukcia fasády OcÚ Stročín zo dňa 10.2.2017 Odb.: Obec Stročín
Dod.: CONROOF,s.r.o.
53002.12 €
VO postupom Podlimitnej zákazky v rámci výzvy zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných kom. odpadov Odb.: Obec Stročín
Dod.: MP Profit PB, s.r.o.
2500.00 €
Zmeny a doplnky č.1 ÚP obce Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: URBAN studio s.r.o.
2200.00 €
Rekonštrukcia fasády OcÚ Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: CONROOF,s.r.o.
78760.84 €
Zmeny a doplnky č.1 ÚP obce Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
1500.00 €
Kompostovanie v mikroregióne Kaštielik Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ministerstvo ŽP SR
0.00 €
Kompostovanie v mikroregióne Kaštielik Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ministerstvo ŽP SR
0.00 €
Kompostovanie v mikroregióne Kaštielik Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ministerstvo ŽP SR
0.00 €
Kompostovanie v mikroregióne Kaštielik Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ministerstvo ŽP SR
0.00 €
Kompostovanie v mikroregióne Kaštielik Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ministerstvo ŽP SR
80256.00 €
výstavba výrobného závodu INFINITI SAV Odb.: Obec Stročín
Dod.: EC-EDMA, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia budovy MŠ Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: H.K.K. mont, s.r.o.
42514.76 €
audit individuálnej účtovnej závierky obce Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Marta Dvorská
600.00 €
Ochrana osobných údajov-dokumentácia Odb.: Obec Stročín
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
25.00 €
Prístupová cestná komunikácia - vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Stročín
Dod.: L+H KOM, s.r.o.
500.00 €
Predaj nehnuteľnosti C KN 315/11 orná pôda Odb.: Obec Stročín
Dod.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stročín
59.76 €
výstavba výrobného závodu INFINITY SAV, s.r.o. Odb.: Obec Stročín
Dod.: EC-EDMA, s.r.o.
0.00 €
nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: NATUR-PACK, a.s., Bratislava
Dod.: Obec Stročín
0.00 €
Rozšírenie vodovodnej siete pre MRK v obci Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
46945.20 €
Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Požiarna zbrojnica Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
56079.80 €
Vypracovanie projektu stavby v rozsahu pre realizáciu na akciu "Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Stročín". Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Michal Mergeš Druprojekt IPZ Prešov
912.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Kúpa 6 ks kontajnerov s objemom 1100 litrov Odb.: Obec Stročín
Dod.: CONSORTIO SILVE s.r.o.
2008.80 €
Vypracovanie PD stavby "Prekládka distribučného NN vzdušného vedenia - Stročín" Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Parada Igor
360.00 €
Poskytnutie FP na vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Dod.: Obec Stročín
43.00 €
Vypracovanie projektu stavby "Rekonštrukcia budovy MŠ" Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Michal Mergeš Druprojekt IPZ Prešov
456.00 €
Komponenty na modernizáciu Kamerového systému Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPEX, s.r.o.
5694.24 €
Prekládka distribučného NN vzdušného vedenia Odb.: Obec Stročín
Dod.: HTS elektro s.r.o
11640.47 €
Rekonštrukcia šatní športovísk Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
0.00 €
Poradenstvo a konzultácie pri projektovom riadení Odb.: Obec Stročín
Dod.: XENON, s.r.o.
2580.00 €
Rekonštrukcia šatní športovísk Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
147320.00 €
Odstránenie čiernych skládok Odb.: Obec Stročín
Dod.: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
59748.00 €
Poskytnutie NFP Odb.: Obec Stročín
Dod.: MVSR
72711.77 €
Dobudovanie systému pre odvoz KO Odb.: Obec Stročín
Dod.: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
12154.86 €
Poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Odb.: Obec Stročín
Dod.: ÚV SR
1500.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Stročín
Dod.: PSK - MUDr.Peter Chudík
1000.00 €
zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
20.00 €
Vypracovanie Smernica pre VO obce Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: MOAD, s.r.o.
150.00 €
Zbúranie RD č. 19 vo vlastníctve obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
10170.00 €
štúdia a PD na stojiská pre kontajnery Odb.: Obec Stročín
Dod.: Východoslovenský Región, n.o.
360.00 €
Vypracovanie posudku k SD Územný plán obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Pavol Gurbaľ
500.00 €
Kontrola pitnej vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
0.00 €
cena za platobné podmienky Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
80.00 €
zber odpadu Odb.: AGB ekotrend s.r.o.
Dod.: Obec Stročín
35.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: JUMI--STAV spol. s r.o.
0.00 €
Zabezpečenie realizácie postupov vo VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: ARR, PSK Prešov
0.00 €
Poradenstvo pri vypracovaní projektu Odb.: Obec Stročín
Dod.: ARR, PSK Prešov
0.00 €
pripojenie k informačnému systému DCOM Odb.: Obec Stročín
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensk
0.00 €
Prenájom predajne potravín Odb.: Anna Nemcová
Dod.: Obec Stročín
220.00 €
Nákup drevených regálov do predajne potravín Odb.: Obec Stročín
Dod.: Renata Suchaničová, Potraviny REMAS
715.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Stročín
Dod.: PSK
1000.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
audit individuálnej účtovnej závierky obce Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Marta Dvorská
540.00 €
Služby v rozsahu poradenstvo v oblasti enviroa ekonomickej udržateľnosti projektu PRV 2014-2020 Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST, s.r.o.
6700.00 €
Poskytovanie služieb Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST, s.r.o.
0.00 €
Poskytnuté služby v rozsahu poradenstvo -PRV Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST, s.r.o.
8800.00 €
Predaj pozemku pod RD Odb.: Antonín Sivák a Eva Siváková
Dod.: Obec Stročín
1.00 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
396.24 €
Dodávanie stravných lístkov Odb.: Obec Stročín
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
1260.00 €
Lávka cez rieku Ondava Odb.: Obec Stročín
Dod.: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., o.z.
93259.92 €
Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektov Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST, s.r.o.
0.00 €
Dar - osobné vozidlo Odb.: Obec Stročín
Dod.: MVSR
0.00 €
Poplatky za záujmovú a rekreačnú činnosť Odb.: Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Dod.: Obec Stročín
43.00 €
Prenájom pohostinstva Odb.: Ľuboš Medviď
Dod.: Obec Stročín
200.00 €
Združené nakladanie odpadov z obalov Odb.: NATUR-PACK, a.s., Bratislava
Dod.: Obec Stročín
0.00 €
Kultúra národnostných menšín Odb.: Obec Stročín
Dod.: ÚV SR
1800.00 €
Poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplán. dokumentácie obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: MDVaRR SR
5360.00 €
Výpožička hnuteľných vecí: lopaty, motyky, krompáče... Odb.: Pozemkové spoločenstvo, Stročín
Dod.: Obec Stročín
0.00 €
Dobudovanie kultúrneho areálu Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
7335.20 €
Nákup pozemku Odb.: Obec Stročín
Dod.: Anna Blašková
1212.30 €
Pracovná zdravotnícka služba Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Branislav Duleba
240.00 €
Vykonávanie menších obecných služieb Odb.: Obec Stročín
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Inzercia Odb.: Obec Stročín
Dod.: Mediatel, spol. s.r.o.
60.00 €
audit ročnej účtovnej závierky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Marta Dvorská
500.00 €
Úprava kamenného múra v Stročíne Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
5345.39 €
Zámer stavby MK IBV lokalita "B" Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Maleš Vasil
300.00 €
Vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
76.00 €
Územný plán obce Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
990.00 €
poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Stročín
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Územný plán obce Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: URBAN studio s.r.o.
7000.00 €
Dodávka tovaru - kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o.
0.00 €
Vykonávanie menších obecných služieb Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykonávanie menších obecných služieb Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykonávanie menších obecných služieb Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Realizácia AČ formou MOS Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zhotovenie autobusovej čakárne Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
2557.33 €
Úprava kamenného múra v Stročíne Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
6218.59 €
Záväzok PDS pripojiť zariadenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSD
0.00 €
Predaj novovytvorenej parcely CKN 234/5 Odb.: BaG interiér, s.r.o.
Dod.: Obec Stročín
3524.50 €
Predaj nehnuteľnosti C KN č. 91/10 Odb.: Ladislav Ferenc a Viera Ferencová
Dod.: Obec Stročín
635.00 €
Záväzok PDS pripojiť zariadenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSD
0.00 €
Realizácia AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predaj potravín a drobného tovaru Odb.: Renáta Suchaničová Potraviny REMAS
Dod.: Obec Stročín
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Stročín
Dod.: PSK
1000.00 €
Dobrovoľnícka služba163,20 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
163.20 €
Vykonávanie menších obecných služieb Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava priestranstva objektu OÚ Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
17585.11 €
Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou MOS Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmluva o vzájomnej spolupráci CVČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Mesto Stropkov
86.00 €
Realizácia AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmluva o nájme bytových priestorov Odb.: Slavomir Haluška
Dod.: Obec Stročín
0.00 €
audit ročnej účtovnej závierky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Marta Dvorská
500.00 €
Prenájom časti poľnohosp. pozemkov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.00 €
Kultúra národnostných menšín 2014 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad vlády SR
1000.00 €
Zneškodňovanie odpadov od dovozcu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ekoservis Svidník, s.r.o.
26.35 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmluva v prospech tretej osoby Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zab. AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Stročín
Dod.: Komunálna poisťovňa
119.50 €
Spolupracovať s objednávateľom a koordinovať jeho činnosť v rámci projektových zámerov programu LEADE Odb.: Obec Stročín
Dod.: Profi Poľno, s.r.o.
0.00 €
Dodatok k Zmluve Odb.: Obec Stročín
Dod.: FSR
0.00 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: EKOLINE-MONTOVANÉ STAVBY
Dod.: Obec Stročín
2400.00 €
Vypožička podperných bodov NN el. vedenia Odb.: Obec Stročín
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Dňom účinnosti sa mení a doplňa časť dohody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenská agentúra životbného prostredia
5250.00 €
Zhotovenie diela: "Výstavba kamerového systému obce Stročín" Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPEX, s.r.o.
4006.92 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekultivácie skládky TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: Geosofting.spol. s r.o.
5250.00 €
Prevencia kriminality v obci Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: MV SR, Obvodný úrad Prešov
3200.00 €
Nákup pozemku Odb.: Obec Stročín
Dod.: Anna Blašková
1215.00 €
Odplatný predvod vlastníckeho práva k el. zariadeniam a rozvodom Odb.: Obec Stročín
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
9673.00 €
Overenie správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky Odb.: Obec Stročín
Dod.: ML - audit, s.r.o.
720.00 €
1 ks počítačová zostava PC DELL Odb.: Obec Stročín
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.04 €
CVČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Centrum voľného času
0.00 €
Poskytovanie údajov z katastrálneho územia Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: Správa katastra
0.00 €
Realizácie poatrení na ochranu pred povodňami Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku mikroprojektu Kultúra-poznanie-spolupráca Odb.: Obec Stročín
Dod.: PSK
53098.00 €
Vykonavanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: ŠVPÚ DK
396.24 €
Implementácia národného projektu Terénna sociálna práca v obciach Odb.: Obec Stročín
Dod.: FSR
0.00 €
Poskytnutie NFP-sociálna práca v obci Odb.: Obec Stročín
Dod.: FSR
40820.00 €
Dodatkom sa mení a dopĺňa zmluva Odb.: Obec Stročín
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Tento Dodatok mení a dopĺňa zmluvu o termin. úvere Odb.: Obec Stročín
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Vyplňovacie právo k blankozmenke Odb.: Obec Stročín
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Termínovaný úver Odb.: Obec Stročín
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
47000.00 €
Propagačná publikácia Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tlačiareň svidnícka, spol. s r.o.
4550.00 €
Dodávka výpočtovej, ozvučovacej a osvetľovacej techniky Odb.: Obec Stročín
Dod.: MicroSpin s.r.o.
9274.80 €
Deň ľudových tradícií, Program: 2 Kultúra Odb.: Obec Stročín
Dod.: PSK
404.00 €
Oprava obecného kamenného kríža v obci Odb.: Obec Stročín
Dod.: Eurotools, s.r.o.
7800.00 €
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná stavebné práce v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 os III: Podpora miestnych iniciatív Mikroprojekty, pre projekt s názvom "Kultúra - poznanie - spolupráca" na stavbe: Výstavba prístupového chodníka ku kultúrnemu areálu Odb.: Obec Stročín
Dod.: DRUSTAV spol. s r.o.
7950.07 €
Vykonanie stavebnych prác pre realizáciu projektu v rámci Programu cezhraničenje spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
23900.00 €
Asfaltová kobercová úprava cestnej komunkácie vo výrobnom areáli obce Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: FEDEST s.r.o.
19642.14 €
Implementácia a realizácia projektových aktivít v rámci projektu "Kultúra - poznanie - solupráca" č. PL-SK/PO/IPP/III/001 spolufinancovaného EÚ z prostriedkov EF reg. rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenska republika 2007-2013 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Bc. Daniela Mitrovská
6290.00 €
Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kananlizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku do kananlizácie. Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Poskytnutie grantu Nadáciou VÚB príjemcovi v hodnote 6 000 € na projekt "Oprava obecného kamenného kríža" Odb.: Obec Stročín
Dod.: Nadácia VÚB
6000.00 €
Rozvoj cezhraničnej spolupráce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Gmina Sanok
0.00 €
Rozhodnutie o poskytnutí podpory formou dotácie Odb.: Obec Stročín
Dod.: Environmentálny fond
53228.00 €
zriadenie nového odbreného miesta - oddychová zóna Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
16.00 €
Zber a preprava kom. odpadu - šatstvo, textílie, obuv Odb.: Obec Stročín
Dod.: AUTODOPRAVA Dávid Olejnik
0.00 €
Overenie účtovnej závierky, výročnej správy Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Marta Dvorská
400.00 €
Sociálna práca v obci Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: FSR
0.00 €