Kontakt:

Napíšte nám:

Natur-pack:

Školstvo

Súčasťou obce Stročín je Materská škola, do ktorej je zapísaných 21 detí z obce.  Zriaďovateľom materskej školy je obec Stročín. Materská škola poskytuje celodennú aj poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Naša materská škola je vidieckajednotriedna škola s heterogénnou  triedou a výchovným jazykom slovenským. Je to hravá, farebná, rodinná a bezpečná materská škola. Je mnoho ďalších prívlastkov, ktorými by sme mohli titulovať našu materskú školu. Jednotlivé triedy a miestnosti navyše hrajú príjemnými farbami a poskytujú tak nielen najmenším, ale aj pedagógom veľmi príjemné prostredie pre prácu aj zábavu. K materskej škole patrí aj veľký školský dvor, súčasťou ktorého sú preliezačky a hojdačky. Riaditeľkou materskej školy je pani  Mgr. Veronika Jesenská, ktorá sa snaží každý deň detí obohatiť o rôzne záujmové činnosti a podujatia. Učiteľkou je pani Mária Lechmanová. Riaditeľka MŠ je momentálne na materskej dovolenke, a tak ju zastupuje učiteľka Anna Hurajčíková. Pedagogický kolektív  pripravuje s našími deťmi rôzne programy a akcie, ktorými sú napríklad vianočná besiedka, zdravá škola, športový deň, opekačky, prechádzky do prírody, karneval, október-mesiac úcty k starším a realizujú sa rôzne výlety. Fotografie z týchto akcií a podujatí si môžete pozrieť v našej fotogalérii.  Materská škola  teda využíva možnosť ovplyvňovať a zapájať sa do miestnej kultúry, tradícií a obyčajou prezentáciou kultúrnych programov a činnosti MŠ na verejnosti. Súčasťou Materskej školy je aj kuchyňa do ktorej sa chodia stravovať aj seniori z obce. Hlavnou kuchárkou je pani Mária Sabová a vedúcou školskej jedálne Mgr. Zuzana Nemcová. O poriadok a čistotu v našej skôlke sa každý deň stará pani Viera Zasadová.

Materská škola sa dnes chápe paralelne s rodinou ako pôsobiaca verejná inštitúcia, ktorá dopĺňa rodinnú výchovu o cieľavedomé výchovno-vzdelávacie pôsobenie.

Pri výchove a vzdelávaní detí si všetci uvedomujeme, že

„AK SA MÁ STAŤ ČLOVEK ČLOVEKOM, MUSÍ SA VZDELÁVAŤ.“

                                                                                                           J. A. Komenský

Tel. kontakt MŠ Stročín : 054/ 75 21 894