Kontakt:

Napíšte nám:

Natur-pack:

Aktuality

Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu

Milí spoluobčania, 

 Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadocha o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberukomunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. 

 V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné každou jednou domácnosťou v obci VYPLNIŤ a priniesť na obecný úrad. 

V tomto čestnom prehlásení potvrdíte, že  biologicky rozložiteľný odpad, ktorý vyprodukujete vo Vašej domácnosti nevyhadzujete do zberných nádob na TKO, ale viete ho zhodnotiť v domácnosti ( používate ho na kŕmenie domácich zvierat, vykonávate kompostovanie a pod.).

Tlačivo nájdetev sekcii DOKUMENTY  -  Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní BRO

 

ĎAKUJEME ZA SÚČINNOSŤ 

Zoznam aktualít

POVINNÉ očkovanie psov
Dňa 23.07.2024 (utorok) bude v našej obci POVINNÉ OČKOVANIE PSOV proti besnote. Očkovať bude MVDr. Čipák za obecným úradom od 17:00 do 18:00 hod. Poplatok za očkovanie proti besnote je 8,00 EUR, za kompletné očkovanie 15,00 EUR a za čip 10,00 EUR. Nezabudnite so sebou priniesť očkovací preukaz psa.
POZVÁNKA - Festival tradičnej ľudovej kultúry
Pozývame Vás na Festival tradičnej ľudovej kultúry v obci Stročín dňa 03. augusta 2024 o 14:00 hod. v kultúrnom areáli obce Stročín
Oznámenie o prerušení el. energie v našej obci
Oznamujeme, že v obci Stročín bude odstávka elektrickej energie z dôvodu rekonštrukcie nízkonapäťového vedenia v dňoch 24. júna od 06:30 hod. - 17:30 hod.; dňa 25. júna od 06:60 hod. do 17:30 hod.; dňa 01. júla od 07:10 hod. do 17:30 hod.; 02. júla od 07:10 hod. do 17:30 hod. a 03.júla 2024 od 7:10 do 17:30 hod. 09.júla od 07:10 hod. do 17:30 hod.; dňa 10.júla od 07:10 do 17:30 hod Prikladáme oznámenia z VSD a zoznamy dotknutých odberných miest.
Ako postupovať v prípade zemetrasenia
Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK
Informujeme občanov, že na webovom sídle MŽP SR je zverejnená Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility PSK", do ktorého môžete nahliadnuť aj vy občania. Všetky ďalšie informácie nájdete v priloženom liste.
Propagácia projektu - Festival tradičnej ľudovej kultúry
Projekt Festival tradičnej ľudovej kultúry v obci Stročín finančne podporil Prešovský samosprávny kraj.
PHSR Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030 - správa o hodnotení
Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu PSK sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR. Viac informácií v priloženom liste.
Ochrana lesov pred požiarmi
Ziadame občanov, aby nezakladali oheň v prírode. Ďakujeme. Viac sa dočítate po rozkliknutí.
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2024
Výsledky komunálnych volieb v obci Stročín
Propagácia projektu - Oplotenie a revitalizácia cintorína
Informácia o možnosti využitia bezplatného poradenstva
Obec Stročín je zapojená do národného projektu "Podpora zamestnanosti"
Informácia o podporenom projekte z MŠVaV SR - "Múdre hranie 2"
Chceme Vás informovať, že obecný úrad Stročín zapojil do projektu „Múdre hranie 2“ aj našu Materskú školu. Sme veľmi vďační, že na základe našej žiadosti sme získali finančné prostriedky v celkovej výške 450 € na podporu vybavenosti MŠ. Za poskytnuté finančné prostriedky budú nakúpené knihy, didaktické pomôcky k rôznym edukačným aktivitám: dramatické, výtvarné, matematické, gramatické, logopedické, vedomostné, hudobné, športové pomôcky, ako aj pomôcky na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. V roku 2021 podporilo ministerstvo celkovo 1764 materských škôl v rozvojových projektoch „Múdre hranie“ a „Múdre hranie 2“ v celkovej sume 1 250 000,-€
Informácia o podporenom projekte z PSK - Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Informácia o podporenom projekte z PSK
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie