Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov

Zoznam aktualít

OZNAM
Oznamujeme občanov, že z dôvodu slabého prítoku vody z vlastného zdroja sme boli nútení pripojiť sa na prítok vody zo Stariny. Preto žiadame občanov o šetrenie vodou, kým sa situácia nevyrieši. Na vyriešení situácie pracujeme a budeme Vás informovať.
VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY v obci Stročín
Obec Stročín vyhlasuje výberové konanie na pozíciu : RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY v obci Stročín. Termín zasielania prihlášok : do 06.06.2022 do 15:00 hod. Adresa na doručenie žiadostí: Obec Stročín, Stročín 15, 089 01 Svidník Podrobné informácie po rozkliknutí.
VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ - pozemky vyhlásená 04.05.2022
Obec Stročín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov vo vlastníctve obce Ide o pozemky : Parcela č. 91/11 vo výmere 123 m2 Parcela č. 91/13 vo výmere 409 m2 Parcela č. 91/14 vo výmere 432 m2 Parcela č. 91/16 vo výmere 485 m2
Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2022
Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2021 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2022 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Zároveň oznamujeme, že do 31.01.2022 je potrebné nahlásiť akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú výpočtu výšky DzN alebo poplatku za TKO.
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2022
Dňa 20.04.2022 /stredu/ je v obci zber ELEKTROODPADU. Zbierajú sa tiež konzervy bez zvyškov jedla a plechovky od alko a nealko nápojov, kovové obaly, čisté viečka z jogurtov. Konzervy a plechovky sa zbierajú oddelene v samostatných vreciach.
Obec Stročín je zapojená do národného projektu "Podpora zamestnanosti"
Informácia o podporenom projekte z MŠVaV SR - "Múdre hranie 2"
Chceme Vás informovať, že obecný úrad Stročín zapojil do projektu „Múdre hranie 2“ aj našu Materskú školu. Sme veľmi vďační, že na základe našej žiadosti sme získali finančné prostriedky v celkovej výške 450 € na podporu vybavenosti MŠ. Za poskytnuté finančné prostriedky budú nakúpené knihy, didaktické pomôcky k rôznym edukačným aktivitám: dramatické, výtvarné, matematické, gramatické, logopedické, vedomostné, hudobné, športové pomôcky, ako aj pomôcky na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. V roku 2021 podporilo ministerstvo celkovo 1764 materských škôl v rozvojových projektoch „Múdre hranie“ a „Múdre hranie 2“ v celkovej sume 1 250 000,-€
Opatrenia podľa COVID semaforu
Od pondelka 18.10.2021 je okres Svidník, teda aj naša obec v NAJPRÍSNEJŠEJ čiernej farbe podľa COVID automatu. Preto Vám poskytujeme zoznam sprísnených opatrení, ktoré treba dodržiavať aj na území našej obce. Prosíme občanov, aby dodržiavali protipandemické opatrenia a dodržiavali nariadenú karanténu.
Informácia o podporenom projekte z PSK - Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín
FINANČNÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA PODVODNÝ MAIL
Verejná vyhláška - úprava VVN, VN vedení
VSD, a.s. oboznamuje vlastníkov a užívateľov nehnuteľností že pripravuje realizáciu stavby " Úprava VVN, VN vedení č. 6751, 6851 a V518" a zároveň oboznamuje vlastníkov so vstupom na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Keďže v rámci predmetnej stavby je dotknutý veľký počet vlastníkov pozemkov, oznámenie sa vykoná verejnou vyhláškou: http://obecstrocin.sk/files/2021-03-09-101343-ozn__menie__vyhl____ka.pdf
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Informácia o podporenom projekte z PSK
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie