Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Verejná vyhláška - úprava VVN, VN vedení

 Výveska :   http://obecstrocin.sk/files/2021-03-09-101357-IP10408-ES_Svidnik-vyveska_5000.pdf

 Oznámenie verejnou vyhláškou :  http://obecstrocin.sk/files/2021-03-09-101343-ozn__menie__vyhl____ka.pdf

Zoznam aktualít

PETÍCIA za zachovanie svidníckej nemocnice
Pre všetkých Vás, ktorým nie je osud nášho regiónu ľahostajný...Svidnícka nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obce a mestá z 3 okresov. Na nemocničnú dostupnosť majú rovnaké právo všetci občania. jej zrušením by mnoho z nás v prípade akútnych zdravotných problémov muselo cestovať mnoho kilometrov navyše do najbližšie dostupnej nemocnice. Petičné hárky na podporu a za zachovanie svidníckej nemocnice máme k dispozícii na Obecnom úrade, v potravinách aj v pohostinstve. Prosíme všetkých, ktorým záleží na budúcnosti svidníckej nemocnice, podpíšte sa a svojim podpisom sa podieľajme na záchrane našej nemocnice. ĎAKUJEME.
08.09.2021 t.j. ZAJTRA JE V OBCI ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA
Použitý olej prineste v uzatvorených plastových fľašiach na obecný úrad.
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší cenový návrh - pozemky
Obec Stročín vyhlasuje verejno-obchodnú súťaž na predaj pozemkov. Predmet obchodnej verejnej súťaže : predaj pozemkov parcela č. 91/11; 91/12; 91/13; 91/14; 91/15; 91/16; 91/17 Minimálna kúpna cena : 10 EUR/m2 Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 21.09.2021 do 12:00 hod. Bližšie info vo zverejnenej výzve alebo na tel. čísle 054/75 21 158. Výzvu s prílohami nájdete aj v sekcii DOKUMENTY- Verejná obchodná súťaž - pozemky
Informácia o podporenom projekte z PSK - Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín
FINANČNÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA PODVODNÝ MAIL
Verejná vyhláška - úprava VVN, VN vedení
VSD, a.s. oboznamuje vlastníkov a užívateľov nehnuteľností že pripravuje realizáciu stavby " Úprava VVN, VN vedení č. 6751, 6851 a V518" a zároveň oboznamuje vlastníkov so vstupom na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Keďže v rámci predmetnej stavby je dotknutý veľký počet vlastníkov pozemkov, oznámenie sa vykoná verejnou vyhláškou: http://obecstrocin.sk/files/2021-03-09-101343-ozn__menie__vyhl____ka.pdf
Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021
Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2021
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Informácia o podporenom projekte z PSK
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie