Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

POZVÁNKA - POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Stročín

                           Výbor Pozemkového spoločenstva Stročín

                                          POZVÁNKA

Výbor PS v Stročíne, Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie PS Stročín, ktoré sa uskutoční

dňa 03. 02. 2019 (t. j. nedeľa) o 14.30 hod. (prezentácia od 13.30 - 14.30 hod.) žiadame o dochvíľnosť

v zasadacej miestnosti Obec. úradu Stročín s nasledovným programom:                                                                      .

                                                                                                                                             

 1. Otvorenie
 2. Návrh a schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Návrh a schválenie návrhovej, mandátovej, volebnej komisie a skrutátorov
 4. Kontrola uznesenia z posledného  Valného zhromaždenia PS Stročín
 5. Správa o hospodárení a plnení úloh za rok 2018
 6. Správa DR za rok 2018
 7. Plán hlavných úloh na rok 2019
 8. Voľba členov nového výboru a dozornej rady na ďalšie obdobie.
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Vyhlásenie výsledkov volieb
 12. Návrh na uznesenie a záver
 13. Vyplatenie dividend za rok 2018 a pohostenie PZ Osie Stročín (guľáš).

V zmysle z 97/2013 Z.z. § 14 ods. 3, ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie  podľa § 15 ods. 2, považuje sa toto rozhodnutie za prvú čiastkovú schôdzu. Ďalšia čiastková schôdza bude 9 a 10.2.2019 na tom istom mieste a v tom istom čase s tým istým programom.

 

Prosím o účasť všetkých členov spoločenstva, aby sa nemuselo zasadnutie znovu opakovať v inom termíne, alebo sa nechajte zastupovať. Zastupovanie môže byť len na základe splnomocnenia, ktoré nemusí byť úradne overené. 

 V Stročíne, 30. 12. 2018.                       

 

  Predseda Pozemkového spoločenstva Mgr. Marek Kizak

   e-mail:pozemkovespolocenstvostrocin@gmail.com                         

               kizakmarek@gmail.com   

   č. t. 0908 340037

                                                                                                                                          

                                                           Splnomocnenie

                                                                                                                                                                                

Podpísaný (á)  .............................................................................  narodený (á) .........................................................

 

Bytom …..................................................................splnomocňujem p.   ....................................................................

 

Narodený (á) ………......................................................... bytom. .............................................................................

 

Aby ma zastupoval (a) na valnom zhromaždení PS Stročín, ktoré sa uskutoční dňa 03. 02.2019  v obci Stročín v zmysle pozvánky a programu VZ PS.                                                                                

................................................

                                                                                                                                vlastnoručný podpis                                                                                                                                                                  

 

POZVÁNKA - POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Stročín
OZNÁMENIE O PODLIMITNEJ KONCESII
POZVÁNKA na podujatie "Podpora rozvoja talentu"
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do volebnej komisie
VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín

Zoznam aktualít