Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

ŠČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

                       Základné informácie o SODB 2021

 

Kedy sa uskutoční "Sčítanie obyvateľov, alebo SODB 2021" ? 

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať 6 týždňov,  od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 

V tomto termíne bude prebiehať sčítanie obyvateľov, tzv. samosčítanie alebo ich sčítanie pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľeľom v jednej bytovej domácnosti.

Kto má povinnosť sčítať sa ? 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa,ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinosť vyplniť ščítaí formulár jeho zákonný zástupca. 

 

Obyvateľ alebo zákonný zástupca tým, že neposkytne svoje údaje a zároveň nezabezpečí svoje sčítanie alebo sčítanie osôb, za ktoré je zodpovedný, dopustí sa správneho deliktu a za takýto správny delikt mu hrozí pokuta vo výške od 25 do 250 eur (Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky číslo 10910-1622/2020 z 9. októbra 2020, ktorým sa ustanovuje postup obcí pri zbere údajov o obyvateľoch pre účely SODB v roku 2021, článok 15, bod 2, písm. a)

 

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia vašej privátnej zóny.

 

Čo robiť ak nemám pripojenie na internet alebo počítač ? 

 Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania - avšak až po 31. marci 2021. Presný dátum asistovaného sčítania bude určený predsedom ŠÚ SR na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva. O všetkom Vás budeme podrobne informovať.

ASISTOVANÉ SČÍTANIE SA USKUTOČNÍ najneskôr do 31.10.2021 !!! 

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Kontaktným miestom v obci Stročín je obecný úrad v ktorom budú k dispozícii asistenti sčítania počas pracovnej doby obecného úradu. Asistent sčítania sa Vám preukáže preukazom asistenta sčítania vydaným Štatistickým úradom SR. 

Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility), teda počas prvých 2 týždňov doby sčítania zavolá na obec.

 Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) sa sčítajú sami alebo tiež využijú službu asistovaného sčítania. Obec, na území ktorej sa marginalizovaná rómska komunita nachádza na základe vlastného uváženia požiada o spoluprácu pri sčítaní obyvateľov MRK sociálnych terénnych pracovníkov, rómske občianske hliadky alebo obecnú políciu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • Všetky údaje poskytnuté do elektronického systému pre sčítanie obyvateľov sú spracované ŠÚ SR a slúžia výlučne na účel Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
  • ŠÚ SR spravuje získané údaje v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  • Všetci zamestnanci ŠÚ SR, kontaktné osoby, asistenti sčítania, ako aj iné zúčastnené strany musia byť pred výkonom činnosti v súvislosti so sčítaním obyvateľov poučené o ochrane dôverných štatistických údajov a osobných údajov, s ktorými sa oboznámia počas prípravy a realizácie sčítania v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.
  • Asistenti sčítania sa zúčastnia školenia o spracovaní a ochrane osobných údajov a sú viazaní mlčanlivosťou počas prebiehajúceho sčítania aj po  ukončení SODB 2021.

 

 Celé znenie ZÁKONA týkajúceho sa SODB nájdete na :

 https://www.epi.sk/zz/2019-223

 

Zoznam aktualít

MIMORIADNE ODPOČTY VODOMEROV zamestnancami VVS, Svidník
Z dôvodu zmeny ceny za výrobu a dodávku vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosti a ostatných odberateľov na rok 2021 , vykonajú pracovníci VVS, a.s. závod Svidník v dňoch od 01. 03.2021 - 15. 03.2021 v prípade potreby i v nasledujúcich dňoch odpočty všetkých vodomerných odberných miest, ktoré sú v správe VVS, a.s. závod Svidník. Prosíme Vás, aby ste umožnili zamestnancom VVS, a.s. odpočty vodomerov. ĎAKUJEME.
PREBIEHA ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021
Od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 prebieha elektronické sčítanie obyvateľov. Prosíme obyvateľov obce aby využili na sčítanie sa elektronický formulár na stránke www.scitanie.sk. Pomôžte sčítať sa aj svojim príbuzným. Od 01. apríla 2021 budú k dispozícii kontaktné miesta so sčítacími komisármi, ktorí budú k dispozícii pomôcť osobám, ktoré sa nevedia sčítať sami, resp. nemajú k dispozícii počítač s internetom.
Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021
Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
OČKOVANIE obyvateľov proti ochoreniu COVID-19
POZOR ! Nemocnica vo Svidníku ponúka možnosť zaočkovať aj našich obyvateľov vo veku od 65+ proti ochoreniu COVID-19. S prihlásením na očkovanie Vám pomôžeme na obecnom úrade vyplnením e-formulára. Ďalšie informácie v príspevku.
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2021
Pripomíname, že vo FEBRUÁRI 2021 je zber : 12.02.2021 Komunálny odpad 16.02.2021 Zmiešané plasty 22.02.2021 Elektro a kovové obaly 26.02.2021 Komunálny odpad
ŠČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021
Milí spoluobčania, dávame do pozornosti dôležité informácie týkajúce sa SODB 2021 Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám - výlučne elektronicky.
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Informácia o podporenom projekte z PSK
Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, pripomienok na tvorbu cestovných poriadkov
Opatrenie ÚVZ SR- informácie po príchode z epidemiologicky nebezpečných krajín
Opatrenie ÚVZ SR - informácie ohľadom otvárania hraníc
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
Schôdza PS je zrušená do odvolania !!!
Informácie ohľadom koronavírusu
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
!!!VÝZVA na vykonanie výrubu stromov formou verejnej vyhlášky!!!
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
VÝZVA na predloženie cenových ponúk
Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku s názvom "ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE V OBCI STROČÍN" zverejnená 07.02.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie