Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Voľby do NRSR

      Strana 3122______________________Zbierka zákonov č.307/2015_____________            Čiastka 86       

 

                                                                                              307

                                                            ROZHODNUTIE

                           predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

                                                                                 z 12.novembra 2015

                o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

 

    Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a  § 20 a  § 56 ods. 1.zákona č. 180/2014 Z.z. o podlnení                           niektorých zákonov                                                                                                                          

                                                                                           vyhlasujem                                                                  

                                                                 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  a                                                   

                                                                                              určujem                                                                                            

  1.deň ich konania na sobotu 5.marca 2016                                                                                                                                         

 2.lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 4. devembra 2015.                                                                    

 3. lehotu na utvorenie okresných volebných   komisií  a okrskových volebných komisií do 11.januára 2016  a lehotu na ich prvé          zasadanie do 25. januára 2016.

 

                                                                                       Peter Pelegrini    v. r.

 

 

 

                                                             Voľby

                         do Národnej rady Slovenskej republiky

                                            Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

          Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je:

  • Ÿzákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  • Ÿvýkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
  • Ÿpozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je:

  • Ÿvýkon trestu odňatia slobody,
  • Ÿprávoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • Ÿpozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:

  • Ÿvo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
  • Ÿv ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:

  • Ÿnemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
  • Ÿmá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôrposledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016)v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej formetak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky(e-mailom)tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

Ÿmeno a priezvisko,

Ÿrodné číslo,

Ÿštátnu príslušnosť,

Ÿadresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿkorešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿmeno a priezvisko,

Ÿrodné číslo,

Ÿštátnu príslušnosť,

Ÿadresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne(v listinnej forme)tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky(e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

Ÿmeno a priezvisko,

Ÿrodné číslo,

Ÿadresu trvalého pobytu,

Ÿadresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

Ÿobálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

Ÿhlasovacie lístky,

Ÿnávratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

Ÿpoučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
VÝZVA verejného obstarávania na odstránenie nelegálnej skládky a vybudovanie kontajnerových stojísk
Pozvánka na oslavy 700. výročia 1. písomnej zmienky o obci
Voľby do NRSR
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie

Zoznam aktualít