Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 -oznámenia

V zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce Stročín - Tibor Sluťak za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022, ktoré sa budú konať 29.10.2022 bola

v y m e n o v a n á 

 

Mgr. Zuzana NEMCOVÁ

 

Kontakt na zapisovateľku MVK a adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

Mgr. Zuzana NEMCOVÁ

Obec Stročín, Stročín 15, 089 01 Svidník 

T.č.: 054/75 21 158;  0911 456 200

 

e-mail: strocin@pobox.sk

 

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29. októbra 2022

 

Uznesením č. 196/07/2022 zo dňa 15. júla 2022 poslanci obecného zastupiteľstva obce Stročín určili:


a) Jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obce

b) počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí majú byť volení vo voľbách konaných 29.10.2022  nasledovne:

5  ( slovom: päť) poslancov 

 

V Stročíne, 18.07.2022                                                                                        Tibor Sluťak

                                                                                                                              starosta obce


 

Zoznam aktualít

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE EL. ENERGIE dňa 28.10.2022
Dňa 28.10.2022 bude v obci Stročín v čase od 11:00 hod. do 13:30 hod. prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovanej údržby distribučnej sústavy spoločnosťou VSD.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK a pre voľby do zastupiteľstva
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov OZ v obci Stročín
Usmernenie k predkladaniu kandidátnych listín na poslanca OZ a starostu obce
Kandidátne listiny pre Komunálne voľby 2022 je možné doručiť najneskôr do 30. augusta 2022 !!!!
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 -oznámenia
Vymenovanie zapisovateľa MVK a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich volených
VOĽBY do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 - pokyn k predkladaniu kandidátnych listín
Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Všetky informácie o voľbách budú prístupné na obecnej stránke v sekcii DOKUMENTY pod názvom VOĽBY 2022 alebo sú dostupné na webovej stránke https://www.minv.sk/?volby-selfgov22
Informácia o možnosti využitia bezplatného poradenstva
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2022
V PIATOK 19. augusta je v obci zber PAPIERA
Obec Stročín je zapojená do národného projektu "Podpora zamestnanosti"
Informácia o podporenom projekte z MŠVaV SR - "Múdre hranie 2"
Chceme Vás informovať, že obecný úrad Stročín zapojil do projektu „Múdre hranie 2“ aj našu Materskú školu. Sme veľmi vďační, že na základe našej žiadosti sme získali finančné prostriedky v celkovej výške 450 € na podporu vybavenosti MŠ. Za poskytnuté finančné prostriedky budú nakúpené knihy, didaktické pomôcky k rôznym edukačným aktivitám: dramatické, výtvarné, matematické, gramatické, logopedické, vedomostné, hudobné, športové pomôcky, ako aj pomôcky na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. V roku 2021 podporilo ministerstvo celkovo 1764 materských škôl v rozvojových projektoch „Múdre hranie“ a „Múdre hranie 2“ v celkovej sume 1 250 000,-€
Opatrenia podľa COVID semaforu
Od pondelka 18.10.2021 je okres Svidník, teda aj naša obec v NAJPRÍSNEJŠEJ čiernej farbe podľa COVID automatu. Preto Vám poskytujeme zoznam sprísnených opatrení, ktoré treba dodržiavať aj na území našej obce. Prosíme občanov, aby dodržiavali protipandemické opatrenia a dodržiavali nariadenú karanténu.
Informácia o podporenom projekte z PSK - Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín
FINANČNÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA PODVODNÝ MAIL
Verejná vyhláška - úprava VVN, VN vedení
VSD, a.s. oboznamuje vlastníkov a užívateľov nehnuteľností že pripravuje realizáciu stavby " Úprava VVN, VN vedení č. 6751, 6851 a V518" a zároveň oboznamuje vlastníkov so vstupom na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Keďže v rámci predmetnej stavby je dotknutý veľký počet vlastníkov pozemkov, oznámenie sa vykoná verejnou vyhláškou: http://obecstrocin.sk/files/2021-03-09-101343-ozn__menie__vyhl____ka.pdf
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Informácia o podporenom projekte z PSK
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie