Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021

 Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Povinnosť podať priznanie je povinný:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2020 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísana v Katastri nehnuteľností k 1.1.2021
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2020,
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodutie v roku 2020,
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2020 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Zároveň žiadame občanov (študenti, pracujúci mimo miesta trvalého pobytu), aby poštovne, e-mailom alebo osobne doručili  na OcÚ do 31.1.2021 potrebné doklady v prípade, že sa v mieste trvalého pobytu nezdržiavajú celkovo 90 a viac dní pre vyrubenie poplatku za komunálny odpad.

Zoznam aktualít

MIMORIADNE ODPOČTY VODOMEROV zamestnancami VVS, Svidník
Z dôvodu zmeny ceny za výrobu a dodávku vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosti a ostatných odberateľov na rok 2021 , vykonajú pracovníci VVS, a.s. závod Svidník v dňoch od 01. 03.2021 - 15. 03.2021 v prípade potreby i v nasledujúcich dňoch odpočty všetkých vodomerných odberných miest, ktoré sú v správe VVS, a.s. závod Svidník. Prosíme Vás, aby ste umožnili zamestnancom VVS, a.s. odpočty vodomerov. ĎAKUJEME.
PREBIEHA ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021
Od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 prebieha elektronické sčítanie obyvateľov. Prosíme obyvateľov obce aby využili na sčítanie sa elektronický formulár na stránke www.scitanie.sk. Pomôžte sčítať sa aj svojim príbuzným. Od 01. apríla 2021 budú k dispozícii kontaktné miesta so sčítacími komisármi, ktorí budú k dispozícii pomôcť osobám, ktoré sa nevedia sčítať sami, resp. nemajú k dispozícii počítač s internetom.
Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021
Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
OČKOVANIE obyvateľov proti ochoreniu COVID-19
POZOR ! Nemocnica vo Svidníku ponúka možnosť zaočkovať aj našich obyvateľov vo veku od 65+ proti ochoreniu COVID-19. S prihlásením na očkovanie Vám pomôžeme na obecnom úrade vyplnením e-formulára. Ďalšie informácie v príspevku.
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2021
Pripomíname, že vo FEBRUÁRI 2021 je zber : 12.02.2021 Komunálny odpad 16.02.2021 Zmiešané plasty 22.02.2021 Elektro a kovové obaly 26.02.2021 Komunálny odpad
ŠČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021
Milí spoluobčania, dávame do pozornosti dôležité informácie týkajúce sa SODB 2021 Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám - výlučne elektronicky.
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Informácia o podporenom projekte z PSK
Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, pripomienok na tvorbu cestovných poriadkov
Opatrenie ÚVZ SR- informácie po príchode z epidemiologicky nebezpečných krajín
Opatrenie ÚVZ SR - informácie ohľadom otvárania hraníc
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
Schôdza PS je zrušená do odvolania !!!
Informácie ohľadom koronavírusu
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
!!!VÝZVA na vykonanie výrubu stromov formou verejnej vyhlášky!!!
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
VÝZVA na predloženie cenových ponúk
Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku s názvom "ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE V OBCI STROČÍN" zverejnená 07.02.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie