Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok k zmluve 01/2018 Dodatok k zmluve o dielo H.K.K. mont, s.r.o.
15000.00 €
11/2018 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o manažmente VO č. 11/2018 MP Profit PB, s.r.o.
3000.00 €
4/2019 Odohranie umelec. predstavenia PUĽS PUĽS
1200.00 €
3/2019 Zabezpečenie právnych služieb JUDr. Michal Harviš - advokát
150.00 €
Dodatok k zmluve 6/2016 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
2/2019 Rozšírenie kanalizačnej siete ASARI, s.r.o.
105475.36 €
1/2019 Poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Stročín
44.00 €
1/1 Kompostéry IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
92976.00 €
12/2018 Prekládka NN vzdušného vedenia Ing. Michal Kleban
10980.17 €
ZMLP-2018-340-000002 Modernizácia sústavy verejného osvetlenia KOOR Východ, s.r.o.
65214.00 €
12/2017 Rekonštrukcia fasády OcÚ Stročín zo dňa 10.2.2017 CONROOF,s.r.o.
53002.12 €
11/2018 VO postupom Podlimitnej zákazky v rámci výzvy zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných kom. odpadov MP Profit PB, s.r.o.
2500.00 €
05/09/2018 Zmeny a doplnky č.1 ÚP obce Stročín URBAN studio s.r.o.
2200.00 €
12/2017 Rekonštrukcia fasády OcÚ Stročín CONROOF,s.r.o.
78760.84 €
10/09/2018 Zmeny a doplnky č.1 ÚP obce Stročín Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
1500.00 €
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/34 Kompostovanie v mikroregióne Kaštielik Ministerstvo ŽP SR
0.00 €
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/34 Kompostovanie v mikroregióne Kaštielik Ministerstvo ŽP SR
0.00 €
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/34 Kompostovanie v mikroregióne Kaštielik Ministerstvo ŽP SR
0.00 €
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/34 Kompostovanie v mikroregióne Kaštielik Ministerstvo ŽP SR
0.00 €
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/34 Kompostovanie v mikroregióne Kaštielik Ministerstvo ŽP SR
80256.00 €
1/5/2018 výstavba výrobného závodu INFINITI SAV EC-EDMA, s.r.o.
0.00 €
1/10/2018 Rekonštrukcia budovy MŠ Stročín H.K.K. mont, s.r.o.
42514.76 €
8/2018 audit individuálnej účtovnej závierky obce Stročín Ing. Marta Dvorská
600.00 €
7/2018 Ochrana osobných údajov-dokumentácia PP PROTECT s.r.o.
25.00 €
06/2018 Prístupová cestná komunikácia - vypracovanie projektovej dokumentácie L+H KOM, s.r.o.
500.00 €
05/2018 Predaj nehnuteľnosti C KN 315/11 orná pôda Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stročín
59.76 €
1/4/2018 výstavba výrobného závodu INFINITY SAV, s.r.o. EC-EDMA, s.r.o.
0.00 €
1 nakladanie s odpadmi z obalov Obec Stročín
0.00 €
05/2017 Rozšírenie vodovodnej siete pre MRK v obci Stročín GAS-MG, spol. s r.o.
46945.20 €
148462 Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor obce Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
1/2018 Požiarna zbrojnica GAS-MG, spol. s r.o.
56079.80 €
4/2018 Vypracovanie projektu stavby v rozsahu pre realizáciu na akciu "Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Stročín". Ing. Michal Mergeš Druprojekt IPZ Prešov
912.00 €
70-000055189PO2012 odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie VVS a.s.
0.00 €
3/2018 Kúpa 6 ks kontajnerov s objemom 1100 litrov CONSORTIO SILVE s.r.o.
2008.80 €
10/2017 Vypracovanie PD stavby "Prekládka distribučného NN vzdušného vedenia - Stročín" Ing. Parada Igor
360.00 €
2/2018 Poskytnutie FP na vzdelávanie detí a mládeže Obec Stročín
43.00 €
1/2018 Vypracovanie projektu stavby "Rekonštrukcia budovy MŠ" Ing. Michal Mergeš Druprojekt IPZ Prešov
456.00 €
201712 Komponenty na modernizáciu Kamerového systému SPEX, s.r.o.
5694.24 €
11/2017 Prekládka distribučného NN vzdušného vedenia HTS elektro s.r.o
11640.47 €
1 Rekonštrukcia šatní športovísk GAS-MG, spol. s r.o.
0.00 €
9/2017 Poradenstvo a konzultácie pri projektovom riadení XENON, s.r.o.
2580.00 €
3/2016 Rekonštrukcia šatní športovísk GAS-MG, spol. s r.o.
147320.00 €
8/2017 Odstránenie čiernych skládok IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
59748.00 €
ZM_SEP-IMRK2-2017-001210 Poskytnutie NFP MVSR
72711.77 €
7/2017 Dobudovanie systému pre odvoz KO IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
12154.86 €
753/2017 Poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín ÚV SR
1500.00 €
596/2017/OK Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK PSK - MUDr.Peter Chudík
1000.00 €
1/2017 zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu FURA s.r.o.
20.00 €
6/2017 Vypracovanie Smernica pre VO obce Stročín MOAD, s.r.o.
150.00 €
5/2017 Zbúranie RD č. 19 vo vlastníctve obce Odpady Recycling, s.r.o.
10170.00 €
4/2017 štúdia a PD na stojiská pre kontajnery Východoslovenský Región, n.o.
360.00 €
3/2017 Vypracovanie posudku k SD Územný plán obce Ing. Pavol Gurbaľ
500.00 €
44/2017/ŠVPÚ/DK Kontrola pitnej vody Štátny veterinárny a potravinový ústav
0.00 €
8/2009-V cena za platobné podmienky PVS - Leško
80.00 €
20/2016 zber odpadu Obec Stročín
35.00 €
20160065_Z Vývoz TKO JUMI--STAV spol. s r.o.
0.00 €
11/2016 Zabezpečenie realizácie postupov vo VO ARR, PSK Prešov
0.00 €
12/2016 Poradenstvo pri vypracovaní projektu ARR, PSK Prešov
0.00 €
ZLP-2016-0354 pripojenie k informačnému systému DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensk
0.00 €
10/2016 Prenájom predajne potravín Obec Stročín
220.00 €
10/2016 Nákup drevených regálov do predajne potravín Renata Suchaničová, Potraviny REMAS
715.00 €
476/2016/OK Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK PSK
1000.00 €
29285 dodávka plynu SPP a.s.
0.00 €
05/2016 audit individuálnej účtovnej závierky obce Stročín Ing. Marta Dvorská
540.00 €
14/2016 Služby v rozsahu poradenstvo v oblasti enviroa ekonomickej udržateľnosti projektu PRV 2014-2020 MEDIINVEST, s.r.o.
6700.00 €
4/2016 Poskytovanie služieb MEDIINVEST, s.r.o.
0.00 €
4/2016 Poskytnuté služby v rozsahu poradenstvo -PRV MEDIINVEST, s.r.o.
8800.00 €
3/2016 Predaj pozemku pod RD Obec Stročín
1.00 €
067/2016/ŠVPÚ/DK Rozbor vody Štátny veterinárny a potravinový ústav
396.24 €
02/2016 Dodávanie stravných lístkov LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
1260.00 €
02/2016 Lávka cez rieku Ondava FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., o.z.
93259.92 €
1/2016 Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektov MEDIINVEST, s.r.o.
0.00 €
SHNM-OD-2015/001389-032 Dar - osobné vozidlo MVSR
0.00 €
12/2015 Poplatky za záujmovú a rekreačnú činnosť Obec Stročín
43.00 €
11/2015 Prenájom pohostinstva Obec Stročín
200.00 €
122015 Združené nakladanie odpadov z obalov Obec Stročín
0.00 €
1165/2015 Kultúra národnostných menšín ÚV SR
1800.00 €
9/2015 Poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplán. dokumentácie obce MDVaRR SR
5360.00 €
8/2015 Výpožička hnuteľných vecí: lopaty, motyky, krompáče... Obec Stročín
0.00 €
7/2015 Dobudovanie kultúrneho areálu GAS-MG, spol. s r.o.
7335.20 €
6/2015 Nákup pozemku Anna Blašková
1212.30 €
5/2015 Pracovná zdravotnícka služba Ing. Branislav Duleba
240.00 €
140/2015/§12 Vykonávanie menších obecných služieb ÚPSVaR
0.00 €
QUO-03734-D4QO/O Inzercia Mediatel, spol. s.r.o.
60.00 €
4/205 audit ročnej účtovnej závierky Ing. Marta Dvorská
500.00 €
02/2015 Úprava kamenného múra v Stročíne GAS-MG, spol. s r.o.
5345.39 €
01/2015/3 Zámer stavby MK IBV lokalita "B" Stročín Ing. Maleš Vasil
300.00 €
č.28/2015 Vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody Štátny veterinárny a potravinový ústav
76.00 €
01-2/2015 Územný plán obce Stročín Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
990.00 €
10/§ 50j/2015/ŠR poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti ÚPSVaR
0.00 €
01/2015 Územný plán obce Stročín URBAN studio s.r.o.
7000.00 €
2/2015 Dodávka tovaru - kancelárske potreby Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o.
0.00 €
13/2014 Vykonávanie menších obecných služieb Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
140/2014/§10 Vykonávanie menších obecných služieb Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
12/2014 Vykonávanie menších obecných služieb Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
11/2014 Realizácia AČ formou MOS Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
19/2014 Zhotovenie autobusovej čakárne GAS-MG, spol. s r.o.
2557.33 €
16/2014 Úprava kamenného múra v Stročíne GAS-MG, spol. s r.o.
6218.59 €
24ZVS00000089894 Záväzok PDS pripojiť zariadenie do distribučnej sústavy VSD
0.00 €
10/2014 Predaj novovytvorenej parcely CKN 234/5 Obec Stročín
3524.50 €
09/2014 Predaj nehnuteľnosti C KN č. 91/10 Obec Stročín
635.00 €
24ZVS000000597148 Záväzok PDS pripojiť zariadenie do distribučnej sústavy VSD
0.00 €
8/2014/UP Realizácia AČ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
08/2014 Predaj potravín a drobného tovaru Obec Stročín
0.00 €
419/2014/OK Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK PSK
1000.00 €
1/§52a/2014/ŠR/Sk Dobrovoľnícka služba163,20 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
163.20 €
7/2014 Vykonávanie menších obecných služieb Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
4/2014 Úprava priestranstva objektu OÚ Stročín GAS-MG, spol. s r.o.
17585.11 €
22/§52/2014/ŠR Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
3/2014 Zmluva o vzájomnej spolupráci CVČ Mesto Stropkov
86.00 €
6/2014 Realizácia AČ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
4/2014 Zmluva o nájme bytových priestorov Obec Stročín
0.00 €
05/2014 audit ročnej účtovnej závierky Ing. Marta Dvorská
500.00 €
PNZ-P40377/09.00 Prenájom časti poľnohosp. pozemkov Slovenský pozemkový fond
40.00 €
219/2014 Kultúra národnostných menšín 2014 Úrad vlády SR
1000.00 €
100/2014 Zneškodňovanie odpadov od dovozcu Ekoservis Svidník, s.r.o.
26.35 €
2/2014 Úprava práv a povinností účastníkov dohody Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
61/14/J8PD/CEZ Zmluva v prospech tretej osoby SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
1/2014 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zab. AČ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
4419002718 Poistenie majetku Komunálna poisťovňa
119.50 €
7/2013 Spolupracovať s objednávateľom a koordinovať jeho činnosť v rámci projektových zámerov programu LEADE Profi Poľno, s.r.o.
0.00 €
DOD/01-2013/261/2012-IZ-5.0/V Dodatok k Zmluve FSR
0.00 €
6/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec Stročín
2400.00 €
1580/5300/2013 Vypožička podperných bodov NN el. vedenia Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
2/2013 Dňom účinnosti sa mení a doplňa časť dohody Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
57/POD-67/13 Poskytnutie podpory z fondu formou dotácie Slovenská agentúra životbného prostredia
5250.00 €
05/2013 Zhotovenie diela: "Výstavba kamerového systému obce Stročín" SPEX, s.r.o.
4006.92 €
04/2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie rekultivácie skládky TKO Geosofting.spol. s r.o.
5250.00 €
95/2013/OO Prevencia kriminality v obci Stročín MV SR, Obvodný úrad Prešov
3200.00 €
2/2013 Nákup pozemku Anna Blašková
1215.00 €
0174/5300/2013 Odplatný predvod vlastníckeho práva k el. zariadeniam a rozvodom Východoslovenská distribučná, a.s.
9673.00 €
3/2013 Overenie správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky ML - audit, s.r.o.
720.00 €
88/2013 1 ks počítačová zostava PC DELL Všeobecná úverová banka, a.s.
0.04 €
č. 114/2013 CVČ Centrum voľného času
0.00 €
139/2013-HÚ Poskytovanie údajov z katastrálneho územia Stročín Správa katastra
0.00 €
16/§ 50j/2013/VAOTP Realizácie poatrení na ochranu pred povodňami Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
PL-SK/PO/IPP/III/001 Poskytnutie finančného príspevku mikroprojektu Kultúra-poznanie-spolupráca PSK
53098.00 €
14/2013 Vykonavanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody ŠVPÚ DK
396.24 €
261/2012-IZ-5.0/V Implementácia národného projektu Terénna sociálna práca v obciach FSR
0.00 €
110/2011-IZ-5.0/V Poskytnutie NFP-sociálna práca v obci FSR
40820.00 €
č. 1 Dodatkom sa mení a dopĺňa zmluva Environmentálny fond
0.00 €
967/2012/UZ Tento Dodatok mení a dopĺňa zmluvu o termin. úvere Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
1721/2012/D Vyplňovacie právo k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
967/2012/UZ Termínovaný úver Všeobecná úverová banka, a.s.
47000.00 €
11/20012 Propagačná publikácia Tlačiareň svidnícka, spol. s r.o.
4550.00 €
10/2012 Dodávka výpočtovej, ozvučovacej a osvetľovacej techniky MicroSpin s.r.o.
9274.80 €
480/2012/OK Deň ľudových tradícií, Program: 2 Kultúra PSK
404.00 €
9/2012 Oprava obecného kamenného kríža v obci Eurotools, s.r.o.
7800.00 €
8/2012 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná stavebné práce v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 os III: Podpora miestnych iniciatív Mikroprojekty, pre projekt s názvom "Kultúra - poznanie - spolupráca" na stavbe: Výstavba prístupového chodníka ku kultúrnemu areálu DRUSTAV spol. s r.o.
7950.07 €
7/2012 Vykonanie stavebnych prác pre realizáciu projektu v rámci Programu cezhraničenje spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 GAS-MG, spol. s r.o.
23900.00 €
č. 03/2012 Asfaltová kobercová úprava cestnej komunkácie vo výrobnom areáli obce Stročín FEDEST s.r.o.
19642.14 €
6/2012 Implementácia a realizácia projektových aktivít v rámci projektu "Kultúra - poznanie - solupráca" č. PL-SK/PO/IPP/III/001 spolufinancovaného EÚ z prostriedkov EF reg. rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenska republika 2007-2013 Bc. Daniela Mitrovská
6290.00 €
70-000055189PO2012 Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kananlizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku do kananlizácie. VVS a.s.
0.00 €
2012 - 2 - 02/3 Poskytnutie grantu Nadáciou VÚB príjemcovi v hodnote 6 000 € na projekt "Oprava obecného kamenného kríža" Nadácia VÚB
6000.00 €
5/2012 Rozvoj cezhraničnej spolupráce Gmina Sanok
0.00 €
85560 08U01 Rozhodnutie o poskytnutí podpory formou dotácie Environmentálny fond
53228.00 €
2012 zriadenie nového odbreného miesta - oddychová zóna VSE
16.00 €
4/2012 Zber a preprava kom. odpadu - šatstvo, textílie, obuv AUTODOPRAVA Dávid Olejnik
0.00 €
1/2012 Overenie účtovnej závierky, výročnej správy Ing. Marta Dvorská
400.00 €
110/2011-IZ-5.0/V Sociálna práca v obci Stročín FSR
0.00 €