Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na valné zhromaždenie PS Stročín

 Výbor Pozemkového spoločenstva Stročín

 

POZVÁNKA

Výbor PS v Stročíne, Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie PS Stročín, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obec. Úradu v Stročíne, dňa 05. 04. 2020 (t. j. nedeľa) o 14.30 hod. (prezentácia od 13.30 - 14.30 hod. žiadame Vás o dochvíľnosť) s nasledovným programom:                                                                                                                                         

1.      Otvorenie

2.      Návrh a schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Návrh a schválenie návrhovej a mandátovej komisie a skrutátorov

4.      Kontrola uznesenia z posledného  Valného zhromaždenia PS Stročín

5.      Správa o hospodárení a plnení úloh za rok 2019

6.      Správa DR za rok 2019

7.      Plán hlavných úloh na rok 2020

8.      Rôzne

9.      Diskusia

10.  Návrh na uznesenie a záver

11.  Vyplatenie dividend za rok 2019 a pohostenie PZ Osie Stročín (guľáš).

 

 

V zmysle z 97/2013 Z.z. § 14 ods. 3, ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie  podľa

§ 15 ods. 2, považuje sa toto rozhodnutie za prvú čiastkovú schôdzu. Ďalšia čiastková schôdza bude19.04.2020 na tom istom mieste a v tom istom čase s tým istým programom.

 

 

Prosím o účasť všetkých členov spoločenstva, aby sa nemuselo zasadnutie znovu opakovať v inom termíne, alebo sa

 nechajte zastupovať. Zastupovanie môže byť len na základe splnomocnenia, ktoré nemusí byť úradne overené.

 

 

 

V Stročíne, 28. 02. 2020.                         Predseda Pozemkového spoločenstva Mgr. Marek Kizak

                                                               mail:pozemkovespolocenstvostrocin@gmail.com       č. t. 00421908 340037

                                                                kizakmarek@gmail.com

 

                                                                                                

Splnomocnenie

                                                                                                                                                                               

Podpísaný (á)  .............................................................................  narodený (á) .........................................................

 

Bytom …..................................................................splnomocňujem p.   ....................................................................

 

Narodený (á) ………......................................................... bytom. .............................................................................

 

Aby ma zastupoval (a) na valnom zhromaždení PS Stročín, ktoré sa uskutoční dňa 05. 04. 2020

     v obci Stročín v zmysle pozvánky a programu VZ PS.                                                                                

 

................................................

                                                                                                vlastnoručný podpis    

Zoznam aktualít

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
!!!VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK!!! Názov zákazky: Rekonštrukvcia kancelárie starostu obce Stročín (stavebné práce)
Posvätenie vetvičiek Kvetnej nedele bez kňaza a posvätenie paschálnych pokrmov
Schôdza PS je zrušená do odvolania !!!
Informácie ohľadom koronavírusu
Pozvánka na valné zhromaždenie PS Stročín
Harmonogram zberu odpadu na rok 2020
Článok o športovcovi, rodákovi obce p. Jánovi Medviďovi
Informácia pre voliča - Voľby do Národnej rady SR 2020
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Usmernenie k voľbe poštou pre voľby do NRSR 2020
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
!!!VÝZVA na vykonanie výrubu stromov formou verejnej vyhlášky!!!
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
VÝZVA na predloženie cenových ponúk
Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku s názvom "ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE V OBCI STROČÍN" zverejnená 07.02.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie