Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Územný plán - Zadanie

  Oznámenie o prerokovaní návrhu zadania

pre spracovanie územného plánu

OBCE STROČÍN

 

V zmysle § 20 ods. 3) Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Obecný úrad Stročín oznamuje prerokovanie

návrhu zadania pre spracovanie Územného plánu obce Stročín

v termíne :

od 26.01.2015  do 24.02.2015

 

V uvedenom termíne je návrh zadania prístupný na internetovej stránke  www.strocin.uzemnyplan.sk,

alebo u pracovníkov Obecného úradu.

Písomné pripomienky k predmetnému návrhu možno zaslať na adresu:

Obecný úrad Stročín, Stročín 15,  089 01 Stročín

v termíne najneskôr do 24.02.2015

 

Ján Drimák

Starosta obce

Stročín

 

Daný dokument si môžete naštudovať na nasledovnej internetovej adrese

www.strocin.uzemnyplan.sk

Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
!!!VÝZVA na vykonanie výrubu stromov formou verejnej vyhlášky!!!
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
VÝZVA na predloženie cenových ponúk
Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku s názvom "ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE V OBCI STROČÍN" zverejnená 07.02.2019
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie
1

Zoznam aktualít