Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší cenový návrh - pozemky

OBEC STROČÍN, Stročín 15, 089 01 Svidník

vyhlasuje


v zmysle § 281 a ustanovení Obchodného zákonníka a § 9 ods.2 písm.  a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj

pozemkov vo vlastníctve obce


        podľa  Uznesenia Obecného zastupiteľstva Stročín  č. 147/07/2021 zo dňa 26.07.2021. 1. Predávajúci/ Vyhlasovateľ

Názov: Obec Stročín

v zastúpení Tiborom Sluťakom, starostom obce Stročín

so sídlom Stročín 15, 089 01 Svidník

IČO: 00330990

DIČ: 2020784799

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Svidník

č. účtu: IBAN SK03 0200 0000 0000 2282 6612


 1. Predmet  súťaže


Obec Stročín je výlučným vlastníkom 7 pozemkov  na výstavbu rodinných domov  smerom k starému poľnohospodárskemu družstvu. Predaj pozemkov bol schválený OZ č. 127/04/2021 zo dňa 14.04.2021 za finančnú náhradu minimálne  10 € za m².  Pozemky sú vedené na LV č. 1 vo vlastníctve obce,  k.ú. Stročín, ťarchy: bez zápisu.

Prístup k pozemku je z miestnej asfaltovej komunikácie. Predmetný pozemok bol doteraz využívaný ako orná pôda a k pozemkom sú dostupné inžinierske siete – voda a kanalizácia.


Stavebno-technické podmienky


1. Navrhované rodinné domy nemôžu byť podpivničené, úroveň podlahy musí byť + 90 cm nad úrovňou  rastlého (pôvodného)  terénu. 

   

Orientácia domov k priľahlej komunikácii :


Rodinné domy z hľadiska  preslnenia budú orientované k priľahlej komunikácii a vstup bude riešený  od cesty.


Ide o pozemky:

Číslo              Parc. č.        Výmera v m2       Min. cena  v €      Spôsob využitia


1                      91/11               123                1 230 €            rozšírenie pozemku   

2                      91/12                306               3 060 €                 rodinný dom

3                      91/13              409                 4 090 €                 rodinný dom

4                      91/14              432                 4 320 €                 rodinný dom

5                      91/15              457                 4 570 €                 rodinný dom

6                      91/16              485                 4 850 €                rodinný dom

7                      91/17              528                 5 280 €                rodinný dom


Vyhlasovateľ má záujem predať hore uvedené nehnuteľnosti záujemcom, ktorí majú vážny záujem niektorú nehnuteľnosť kúpiť a predloží najvýhodnejšiu ponuku. Vyhlasovateľ s úspešnými uchádzačmi uzavrie kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k hore uvedeným pozemkom a záujemca sa zaviaže danú nehnuteľnosť za podmienok uvedených v týchto podmienkach od vyhlasovateľa kúpiť. Pozemky sa odpredávajú jednotlivo, t.j. každý osobitne. Predmetom návrhu  na uzavretie zmluvy, a teda aj zamýšľanej kúpnej zmluvy môže byť len jeden z predávaných pozemkov. Každý súťažiaci môže na základe tejto súťaže odkúpiť len jeden pozemok.

Každý účastník súťažeje povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 200,00 EUR na účet obce IBAN SK03 0200 0000 0000 2282 6612. Zábezpeka neúspešným účastníkom súťaže bude vrátená po zaplatení zálohy kúpnej ceny zo strany úspešného účastníka. V prípade, že úspešný účastník súťaže nepodpíše kúpnu zmluvu, stráca nárok na vrátenie zábezpeky, ktorá prepadne v prospech obce Stročín a obec Stročín ponúkne podpísanie kúpnej zmluvy ďalšiemu účastníkovi obchodnej verejnej súťaže podľa poradia vyhodnotenia.

 

 1. Kúpna cena


Minimálna kúpna cena za pozemok nesmie byť nižšia ako 10 EUR/m2

 • Úhrada kúpnej ceny je vyžadovaná zo strany kupujúceho v celosti na účet predávajúceho: IBAN SK03 0200 0000 0000 2282 6612, následne sa podá návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.
 •  
 • Poplatky s vyhotovením návrhu zmluvy, overením podpisu aj poplatky spojené s vkladovým konaním znáša v celosti kupujúci.


 1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
 2. Zámer tejto súťaže bol v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 282 ods. 2 Obchodného zákonníka zverejnený na úradnej tabuli, internetovej stránke obce a v regionálnej tlači.

Rovnako podmienky tejto súťaže boli v súlade s ustanoveniami §9a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 282 ods. 2 Obchodného zákonníka uverejnené na úradnej tabuli minimálne 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do súťaže, čím sa samotná súťaž začína.


 

Ponuku na uzavretie zmluvy je potrebné odovzdať v uzavretej obálke s označením hesla na obálke:


„Verejná obchodná súťaž“- predaj pozemkov  - parcelné číslo pozemku, ktoré má byť predmetom kúpy“

„NEOTVÁRAŤ“Ponuka musí obsahovať:

 • návrh kúpnej ceny a zároveň označenie navrhovateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, fotokópia občianskeho preukazu, označenie bankového spojenia, z ktorého bude uhradená kúpna cena, telefonický kontakt, e-mail a identifikácia parcely, o ktorú má záujem
 • potvrdenie, že navrhovateľ nemá nedoplatky voči obci Stročín – toto potvrdenie vydá obecný úrad Stročín
 • súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je súčasťou tejto výzvy ako Príloha č. 1
 • doklad o zložení zábezpeky alebo jeho kópia 1. Lehota  a spôsob na podávanie súťažných návrhov:

Súťažné návrhy doručia navrhovatelia písomne poštou, alebo osobne, v zapečatenej obálke  na sekretariát  Obecného úradu  Stročín 15, v termíne najneskôr do 21.09.2021 do 12:00 hod.


 1. Termín obhliadky

Obhliadka nehnuteľnosti bude po dohode s predávajúcim – účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci súťaže na: Obecný úrad Stročín, e-mail: strocin@pobox.sk, tel. č. 054/75 21 158.

 

 1. Miesto a čas otváranie obálok


Otváranie obálok uskutoční komisia, 21.09.2021 o 15.00 hod. v budove Obecného úradu v Stročíne, Stročín 15, 089 01 Svidník v zasadacej miestnosti obecného úradu (s umožnením prítomnosti navrhovateľov).


 1. Vyhodnotenie návrhov


Miesto určené pre podávanie súťažných návrhov označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.

Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

O otváraní obálok  a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica, do ktorej sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov.


 1. Oboznámenie navrhovateľov o výsledku vyhodnotenia


Výsledok vyhodnotenia súťaže bude písomne oznámený všetkým navrhovateľom bez zbytočného odkladu, t.j. v lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov (návrhov kúpnych zmlúv).


Kritérium hodnotenia súťažných návrhov

 1. Kritériom pre určenie víťaza je najvyššia ponúknutá cena za pozemok.
 2. V prípade zhodnosti cien viacerých návrhov kúpnych zmlúv, rozhodne komisia losovaním.
 3. Víťazovi verejnej obchodnej súťaže bude predložený návrh kúpnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal kúpnu zmluvu.
 4. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie kúpnej zmluvy zo strany víťaza verejnej súťaže si vyhlasovateľ vyhradzuje právo túto súťaž v rozsahu dotknutej nehnuteľnosti zrušiť. 1. Ostatné podmienky


 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednotlivé návrhy a prípadne, ak uzná za vhodné, aj všetky doručené návrhy. Zároveň je oprávnený vybrať si ten návrh, ktorý bude pre vyhlasovateľa najvýhodnejší. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.
 2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť uzavretie zmluvy ďalšiemu v poradí určenom výberovou komisiou, ak víťaz písomne oznámi, že nemá záujem o uzavretie kúpnej zmluvy, ďalej ak nepodpíše kúpnu zmluvu v lehote do 15 dní od schválenia zmluvy.

 

 

 

 

                              Tibor Sluťak

                       starosta obce Stročín

 

 

SITUÁCIA 

Parcely, ktoré sú predmetom obchodno-verejnej súťaže

 

 

 

Príloha č. 1

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

Ja, dolupodpísaný (á):

 

titul, meno a priezvisko ....................................................................................

 

narodený (á).............................................................................................................

 

adresa trvalého bydliska..........................................................................................

 

 

     ako dotknutá osoba týmto

 

 

v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov,

 

udeľujem  súhlas

 

 

Obci Stročín, Stročín 15, 089 01 Svidník  so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v návrhu a v priložených prílohách, za účelom realizácie Obchodnej verejnej súťaže – „predaj nehnuteľného majetku obce Stročín“.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

V Stročíne,  dňa ..................................

 

 

 

                                           .................................................

         vlastnoručný podpis dotknutej osoby

Zoznam aktualít

PETÍCIA za zachovanie svidníckej nemocnice
Pre všetkých Vás, ktorým nie je osud nášho regiónu ľahostajný...Svidnícka nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obce a mestá z 3 okresov. Na nemocničnú dostupnosť majú rovnaké právo všetci občania. jej zrušením by mnoho z nás v prípade akútnych zdravotných problémov muselo cestovať mnoho kilometrov navyše do najbližšie dostupnej nemocnice. Petičné hárky na podporu a za zachovanie svidníckej nemocnice máme k dispozícii na Obecnom úrade, v potravinách aj v pohostinstve. Prosíme všetkých, ktorým záleží na budúcnosti svidníckej nemocnice, podpíšte sa a svojim podpisom sa podieľajme na záchrane našej nemocnice. ĎAKUJEME.
08.09.2021 t.j. ZAJTRA JE V OBCI ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA
Použitý olej prineste v uzatvorených plastových fľašiach na obecný úrad.
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší cenový návrh - pozemky
Obec Stročín vyhlasuje verejno-obchodnú súťaž na predaj pozemkov. Predmet obchodnej verejnej súťaže : predaj pozemkov parcela č. 91/11; 91/12; 91/13; 91/14; 91/15; 91/16; 91/17 Minimálna kúpna cena : 10 EUR/m2 Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 21.09.2021 do 12:00 hod. Bližšie info vo zverejnenej výzve alebo na tel. čísle 054/75 21 158. Výzvu s prílohami nájdete aj v sekcii DOKUMENTY- Verejná obchodná súťaž - pozemky
Informácia o podporenom projekte z PSK - Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín
FINANČNÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA PODVODNÝ MAIL
Verejná vyhláška - úprava VVN, VN vedení
VSD, a.s. oboznamuje vlastníkov a užívateľov nehnuteľností že pripravuje realizáciu stavby " Úprava VVN, VN vedení č. 6751, 6851 a V518" a zároveň oboznamuje vlastníkov so vstupom na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Keďže v rámci predmetnej stavby je dotknutý veľký počet vlastníkov pozemkov, oznámenie sa vykoná verejnou vyhláškou: http://obecstrocin.sk/files/2021-03-09-101343-ozn__menie__vyhl____ka.pdf
Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021
Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2021
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Informácia o podporenom projekte z PSK
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie